Body yogurt with donkey milk & flower honey extract